ตระกร้า

MEMBER สมัครสมาชิก

 • 1รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร
 • 2แบบฟอร์มการสมัคร
 • 3ลงทะเบียนการสมัครสมาชิก
 • 4ยืนยันการสมัครสมาชิก

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิก ของท่าน

 1. การสมัครสมาชิก บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. ผู้สมัครยินยอมให้ บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
 5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด
 6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่ บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทาง บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น/li>
 8. บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัท สมอล เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด "ไม่ยอมรับ" เพื่อกลับไปหน้าหลัก ขอขอบพระคุณ